Szkolenie: Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw dla menedżerów

Program szkolenia


 • Rachunkowość finansowa a zarządcza
  - Definicje

 • Rola kosztów w przedsiębiorstwie
  - Wariant ewidencji kosztów
  - Rozliczenie kosztów rodzajowych
  - Przekroje ewidencji kosztów działalności jednostki gospodarczej
  - Zakres operacji ujętych na kontach kosztów rodzajowych

 • Klasyfikacja kosztów w procesie decyzyjnym
  - Metoda analizy księgowej
  - Metoda pomiaru inżynierskiego
  - Metody statystyczno- matematyczne

 • Bilans i rachunek wyników
  - Prezentacja
  - Analiza

 • Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane zagadnienia
  - Interpretacja pojęcia „przepływy pieniężne”

 • Analiza wskaźnikowa w rachunkowości zarządczej
  - Wskaźnik udziału kapitałów własnych
  - Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych
  - Wskaźnik udziału zobowiązań krótkoterminowych
  - Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
  - Wskaźnik rentowności majątku
  - Wskaźnik rentowności kapitałów własnych
  - Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
  - Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

 • Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności
  - Zjawiska niefinansowe
  - Procesy finansowe

 • Budżet wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
  - Budżety finansowe a cele działalności jednostki gospodarczej
  - Budżet wpływów i wydatków
  - Budżet środków pieniężnych

 • Planowany bilans

 • Podsumowanie