Szkolenie: Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych i standing przedsiębiorstwa szkolenie dwudniowe

Program szkolenia


  Sprawozdania finansowe - analiza wybranych studiów przypadku

  • BILANS
   - Aktywa, pasywa
   - Działalność operacyjna przesiębiorstwa, a wynik finansowy

  • Rachunek wyników
   - koszty operacyjne
   - koszty administracyjne
   - RZiS księgowy i managerski

  • CASH FLOW
   - ujęcie operacyjne i strumienie pieniądza
   - przepływy z działaność operacyjnej, finasnowej i inwestycyjnej

  • Dokumenty uzupełniające
   - Informacja dodatkowa
   - Noty
   - Sprawozdanie z działalności
   - Audyty

  • Wskaźniki w sprawozdawczości finansowej
   - Wskaźniki struktury i dynamiki
   - Wskaźniki płynności
   - Wskaźniki zadłużenia
   - Wskaźniki sprawności
   - Wskaźniki rentowności

  • Ocena kondycji przedsiębiorstwa - standing finansowy

  • Projekty inwestycyjne
   - koszty inwestycji
   - Założenia - stopa inflacji, wskaźniki wzrostu cen, inne
   - efektywna stopa poadtkowa
   - strumienie pieniądza z działalności operacyjnej i inwestycyjnej
   - Stopa dyskontowa (koszt kapitału obcego i własnego, WACC, premia za ryzyko)
   - Wartość rezydualna
   - Wartość bieżąca inwestycji

  • Analiza wrażliwości

  • Ocena efektywności inwestycji
   - Zmiana wartości pieniądza w czasie
   - Net Profit Value
   - IRR
   - MIRR
   - Wskaźniki zyskowności inwestycji (PI)
   - Payback Period