Regulamin sklepu - Euro-Konsulting
608 456 600

tel. 608 456 600

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Usługa szkoleniowa, zwana w dalszej części regulaminu WYDARZENIEM, dotyczy szkolenia otwartego, czyli takiego na

które mogą się zapisywać firmy z różnych branż. Wydarzenie jest prowadzone w formie warsztatu w miejscu i dacie

określonej na stronie www.euro-konsulting.pl

2. Organizatorem WYDARZENIA jest PL MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Koszykowa 60/62/43, 00-673 Warszawa, KRS

0000863540, REGON 387310812, NIP: 7011000438 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.euro-konsulting.pl. Organizator zastrzega sobie prawo

do zmiany programu i terminu Wydarzenia. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą

mailową.

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie:

www.euro-konsulting.pl .

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:

• udział w Wydarzeniu,

• materiały i certyfikaty w formie elektronicznej

• lunch i przerwy kawowe,

5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a

także ewentualnego noclegu.

6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:

www.euro-konsulting.pl

7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo

za pośrednictwem płatności internetowych w terminie jednego dnia roboczego od daty zgłoszenia.

8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony www.euro-konsulting.pl przyjmowane są do daty

opisanej na stronie konkretnego wydarzenia. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu,

zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie wydarzenia.

10. Aby utrzymać zniżkę, należy opłacić fakturę najpóźniej następnego dnia roboczego po jej wystawieniu.

11. Opłata w późniejszym terminie może skutkować zastosowaniem ceny bez zniżek.

12. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, gwarantujemy przyjęcie na Wydarzenie.

13. Profromę otrzymasz wraz ze szczegółami organizacyjnymi.

14. Nieobecność na Wydarzeniu nie zwalnia z opłaty faktury.

15. Rezygnacja z Wydarzenia jest możliwa najpóźniej na 5 dni przed Wydarzeniem.

16. Istnieje możliwość przepisania się na następne Wydarzenie bez dodatkowej opłaty.

17. Przy zgłoszeniu nie ma konieczności podawania nazwisk, wystarczy podać ilość osób.

18. Certyfikaty są wystawiane na podstawie listy obecności z dnia Wydarzenia.

19. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia organizator proponuje odpowiednią rekompensatę np. zgłoszenie

dodatkowej osoby w obniżonej cenie. Forma rekompensaty zależy od organizatora.

20. Zwrot środków następuje do 7 dni roboczych po rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, nie wcześniej niż po trzeciej

zmianie terminu Wydarzenia.

21. System przedpłat i zniżek został opracowany w celu, jak najwcześniejszego zebrania grup szkoleniowych i lepszej

organizacji procesu rekrutacji.

IV. Procedura reklamacji

1. Reklamacje związane z Wydarzeniem oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą zostać

złożona przez Użytkownika lub Nabywcę na przykład: (1) pisemnie na adres: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: zgloszenia@euro-konsulting.pl

2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej złożenia.

V. Bezpieczeństwo

1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie

obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

VI. Inne kwestie

1. Wydarzenie może być filmowane i fotografowane przez Organizatora.

2. Uczestnik może nie wyrazić zgody na filmowanie lub robienie zdjęć.

3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133.

Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).

4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.